Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Algemene voorwaarden

  1. BSA Schaderegeling B.V. (hierna: ‘de vennootschap’), ook handelend onder de namen BSA en Letselschaderegeling Westland, is statutair gevestigd te ‘s – Gravenhage en ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27167325. Het doel van de vennootschap is het ten behoeve van derden plegen van alle (rechts)handelingen teneinde te komen tot afwikkeling van schade alsmede het, zowel in als buiten rechte, incasseren van regresvorderingen en andere vorderingen, het verlenen van advies op diverse rechtsgebieden, het uit naam van derden uitvoeren van (administratieve) regelingen. De vennootschap schakelt voor de uitvoering van opdrachten voor een opdrachtgever (hierna: cliënt) juristen en andere personen (of: medewerkers) in.
  2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan de vennootschap gegeven opdrachten. De vennootschap aanvaardt geen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of cliënt: deze zijn niet van toepassing.
  3. Alleen de vennootschap aanvaardt opdrachten. Een voor de vennootschap werkende medewerker kan wel namens de vennootschap opdrachten aanvaarden, maar alleen de vennootschap is de opdrachtnemer. Alleen de vennootschap is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
  4. Naast de vennootschap en de bestuurder(s) van de vennootschap, kunnen alle personen die de vennootschap voor de uitvoering van opdrachten inschakelt een beroep doen op deze voorwaarden.
  5. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering voor de vennootschap geldende eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de cliënt gezonden. Als om welke reden dan ook de verzekering niet uitbetaalt, dan is iedere aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot een bedrag van € 20.000,-.
  6. De vennootschap is niet aansprakelijk voor derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. De vennootschap mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens de cliënt aanvaarden.
  7. Een vordering van de cliënt op de vennootschap vervalt drie jaren na het moment waarop die vordering is ontstaan of cliënt had kunnen weten dat die vordering bestond.
  8. Als er derden worden ingeschakeld, dan wordt dat – als dat redelijkerwijs mogelijk is – met de cliënt besproken. Met de cliënt hoeft niet te worden besproken de inschakeling van de medisch adviseur, deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten van de inschakeling van derden zijn voor rekening van de cliënt.
  9. De vennootschap berekent het honorarium voor de werkzaamheden op basis van het vooraf met de cliënt overeengekomen facturatietype. De vennootschap kan tijdens een opdracht het (uur)tarief van het facturatietype aanpassen. Een aanpassing wordt van te voren aan de cliënt gemeld, zulks behoudens de jaarlijkse aanpassing op basis van de CPI index.
  10. De vennootschap heeft de mogelijkheid maandelijks aan de cliënt te declareren. Bij het afronden van een opdracht maakt de vennootschap een einddeclaratie. Een eerdere declaratie wordt door de vennootschap verrekend met de einddeclaratie. Als de vennootschap in een opdracht een einddeclaratie aan de cliënt stuurt, dan betekent dat dus het einde van die opdracht. Declaraties moeten binnen veertien dagen na declaratiedatum door de cliënt zijn betaald; de cliënt mag betaling niet opschorten en mag geen bedragen verrekenen met de aan de vennootschap te betalen bedragen. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de cliënt geacht in verzuim te zijn en is de vennootschap gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
  11. Als een declaratie niet tijdig wordt voldaan kan de vennootschap haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan in kennis is gesteld en niet alsnog binnen de gegeven uiterlijke termijn tot nakoming heeft betaald. Cliënt draagt zelf het risico voor de gevolgen van de opschorting door de vennootschap. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
  12. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Een cliënt kan een vertaling in de Engelse taal ontvangen. Bij verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.
  13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.
  14. Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de cliënt en de vennootschap. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Den Haag.

Versie april 2021