Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Het adagium “Geen arbeid – geen loon ” gaat in deze zaak niet op

Week 18-2019

Man en vrouw besturen beiden een vennootschap waarvan de aandelen zijn ondergebracht in een holding. De klad komt in het huwelijk en een echtscheiding volgt. De vrouw ontving via de holding maandelijks een salaris. De holding verkoopt dan de aandelen in de vennootschap aan een derde. Vanaf die datum heeft de vrouw geen werkzaamheden meer verricht voor de holding. De holding staakt dan de uitbetaling van het salaris. De vrouw vordert doorbetaling van loon.


Ter verweer wordt gesteld dat beide ex-echtgenoten in goed onderling overleg als bestuurders van de vennootschap hebben besloten de vennootschap te verkopen. Sindsdien werkt de vrouw niet meer. Zij verricht dus geen arbeid meer en heeft gelet op artikel 7:627 BW – “geen werk, geen loon” –  geen recht op loondoorbetalingen.

Het Hof

Het probleem met het adagium “geen arbeid, geen loon” – en de stellingen van de holding gebaseerd op dat adagium – is dat het weliswaar de regel van artikel 7:627 BW karakteriseert, maar daarbij het navolgende negeert:

  1. artikel 7:628 lid 1 BW, dat luidt: “de werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgesteld loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen”;
  2. de vaste rechtspraak (o.m. HR 7 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AB9771, die inhoudt dat een redelijke toepassing van deze artikelen (de artikelen 1638b en 1638d oud BW) meebrengt dat de werknemer zijn aanspraak op loon behoudt, indien de bedongen arbeid buiten schuld van beide partijen niet gebruikt kan worden ten gevolge van een omstandigheid die in de verhouding tussen de partijen meer in de risicosfeer van de werkgever of diens bedrijf ligt dan in die van de werknemer.

De holding gaat dus uit van een te beperkte opvatting over de inhoud van het arbeidsrecht.

Vast staat dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat en dat de vrouw uit hoofde van dat dienstverband van de vennootschap loonbetalingen ontving. De vennootschap heeft een poging ondernomen aan de arbeidsovereenkomst een einde te maken door een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen, maar die is door het UWV onder verwijzing naar de artikelen 7:671 lid 1 sub e, 7:671a lid 1 en 7:669 lid 3 sub a en b BW niet verder in behandeling genomen.

Vast staat eveneens dat beiden bestuurder van de vennootschap waren. De holding heeft onvoldoende onderbouwd dat de vrouw (uitsluitend) werkzaam was voor de vennootschap en dus haar werkzaamheden waren komen te vervallen. De vrouw heeft gesteld dat zij ten behoeve van de holding administratieve werkzaamheden verrichtte, dat er nog steeds (achterstallige) werkzaamheden van dien aard te doen zijn, alsmede (andere) werkzaamheden als bestuurder. Zij geeft aan dat het uitsluitend aan de holding, althans haar bestuurder (ex-echtgenoot) ligt dat zij die werkzaamheden niet verricht, omdat zij niet wordt toegelaten tot de arbeidsplaats. Dit alles is door de holding niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist.

De vrouw heeft zich bereid, beschikbaar en in staat verklaard om op eerste afroep haar werkzaamheden volledig te hervatten. Daarmee is voldaan aan het vereiste dat de werknemer bereid moet zijn de bedongen arbeid te verrichten, wil hij in aanmerking komen voor loon tijdens perioden waarin niet wordt gewerkt. Indien en voor zover met de holding aangenomen zou worden dat de vrouw niet of minder werkt als gevolg van de verkoop van de vennootschap, is dat een omstandigheid die meer in de risicosfeer van de vennootschap of haar bedrijf ligt dan in die van de vrouw.

Ergo: de holding moet het loon blijven doorbetalen.

Lees de uitspraak in pdf-formaat
Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.