Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Hier laat werkgever een steek… vallen

Week 32-2014

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Werknemer was als uitzendkracht werkzaam. Vanaf januari 2008 is hij uitgeleend aan BIS als hulpsteigerbouwer. Op 22 oktober 2008 werkt werknemer samen met zijn twee collega’s aan de uitbreiding van een steiger boven een golfplaten dak. Hij valt door het golfplaten dak. Hierdoor komt hij vier à vijf meter lager op een vloer terecht. Werknemer loopt ernstig en blijvend letsel op. Hij stelt BIS aansprakelijk voor zijn schade. De kantonrechter wijst de vorderingen van werknemer af. Hij is kort gezegd van oordeel dat BIS niet is tekortgeschoten in de naleving van de op haar rustende zorgplicht van artikel 7:658 BW. Werknemer gaat in hoger beroep. Het hof buigt zich over de zaak en komt tot een ander oordeel.

Hoger beroep
Het hof haalt eerst de vaste rechtspraak van de Hoge Raad aan omtrent art. 7:658 BW. Daarin heeft de Hoge Raad het volgende overwogen:

“…(dat) met de zorgplicht van de werkgever niet wordt beoogd een absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van arbeidsongevallen, ook niet ten aanzien van werknemers wier werkzaamheden bijzondere risico’s van ongevallen meebrengen, maar gelet op de ruime strekking van de zorgplicht kan niet snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en bijgevolg niet aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade (vgl. HR 12 december 2008, LJN BD3129, NJ 2009/332).

(..)
Art. 7:658 BW vergt een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte, werktuigen en gereedschappen alsmede van de organisatie van de werkzaamheden en vereist dat de werkgever het op de omstandigheden van het geval toegesneden toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies (vgl. HR 11 april 2008, LJN BC9225, NJ 2008/465).” Het hof stelt dat het op grond daarvan het dus aan BIS is om als werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen dat zij al die maatregelen heeft genomen en al die aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen.

Beoordeling
Het hof stelt vast dat er in dit geval sprake was van een gevaarlijke werksituatie. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk risico op vallen van grote hoogte, met als te verwachten gevolg ernstig letsel. In dat geval moeten er hoge eisen worden gesteld aan de door werkgever te nemen maatregelen om werknemers tegen dat risico te beschermen. BIS heeft, zoals blijkt uit de stukken, een uitgebreid algemeen veiligheidsbeleid. Ook heeft BIS een sanctiebeleid dat onder meer inhoudt dat een medewerker die zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies, wordt weggestuurd van het werk.

Naar het oordeel van het hof heeft BIS evenwel niet, althans onvoldoende, gesteld dat zij ter handhaving van haar veiligheidsbeleid, veiligheidsregels en -instructies, ook daadwerkelijk in deze concrete werksituatie voldoende heeft gewaarschuwd voor de gevaren van het werken op grote hoogte en voldoende heeft toegezien op de naleving van haar instructie dat op steigers aangelijnd c.q. vastgehaakt moet worden gewerkt. BIS heeft haar stelling dat er gedurende de werkzaamheden inspecties plaatsvinden door de teamleider niet kunnen specificeren door aan te geven wie dan toezicht hield op de werkzaamheden van werknemer, en met welke regelmaat.

BIS heeft in het geheel niet gesteld dat zij bij het onderhavige werk de specifieke aan dat werk verbonden risico’s met werknemer en zijn collega’s heeft doorgenomen en daarvoor heeft gewaarschuwd. Bovendien speelt een rol dat door het golfplaten dak een misplaatst gevoel van veiligheid kon ontstaan omdat op het oog niet werd gewerkt op grote hoogte. Mede gelet op de algemene ervaringsregel dat werknemers die dagelijks in een gevaarlijke situatie werken de neiging hebben de risico’s niet meer voortdurend te onderkennen waardoor zij onvoorzichtiger worden, hadden de genoemde omstandigheden BIS ertoe moeten brengen specifiek te waarschuwen voor het gevaar. Dit is niet gebeurd.

Het hof merkt nog op dat er een extra veiligheidsbericht is uitgegeven naar aanleiding van het werknemer overkomen ongeval. In dat bericht is er wel op gewezen dat het werken op of in nabijheid van golfplaten daken altijd extra aandacht verdient en dat een goede werkinstructie en het beoordelen van de aanwezige risico’s van zeer groot belang zijn. Niet gebleken is dat BIS hier vóór het ongeval in eerdere berichten of in zogenaamde toolboxmeetings ook op had gewezen.

Conclusie
Het hof vindt dat BIS niet heeft voldaan aan haar stelplicht ten aanzien van het voldoen aan haar zorgplicht als werkgever. BIS is daarom aansprakelijk voor de gevolgen van het aan werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden overkomen ongeval en de door hem geleden en nog te lijden schade.

Vindplaats: ECLI:NL:GHDHA:2014:2213

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >