Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Observaties door een bedrijfsrecherchebureau. Binnen de privacyregels of niet?

Week 38

Een werkneemster meldde zich ziek. Nadat zij al geruime tijd ziek was, kreeg haar werkgever signalen dat zij ondanks haar ziekte ergens anders zou werken. De werkgever besloot daarom een bedrijfsrecherchebureau in te schakelen om te onderzoeken of deze signalen juist waren.

Daarvoor observeerde dit bureau haar in haar tuin. Deze tuin werd gedeeltelijk door haar gebruikt als een publiekstoegankelijke theetuin waar zij koffie, thee en gebak serveerde aan bezoekers.

Geparkeerde auto

De observaties werden gedaan vanuit een bij de woning geparkeerde auto. Daarbij werden ook video-opnames gemaakt. Van deze observaties stelde het bureau een verslag op waaraan ook enkele videobeelden waren gevoegd. Dit verslag stuurde het bureau op aan de werkgever.

De werkgever zag hierin aanleiding om mevrouw op staande voet te ontslaan. Dat ontslag hield ook in hoger beroep stand.

Maar de vrouw sprak hierna het recherchebureau aan wegens onrechtmatig handelen. Zij vond dat met het onderzoek haar privacy werd geschonden.

Hoger beroep

In hoger beroep overwoog de rechter als volgt:

De observatie door het bureau van mevrouw en de vastlegging van de bevindingen dienen te worden beschouwd als een verzameling vastleggingen en verwerkingen van persoonsgegevens over mevrouw als bedoeld in de Wbp. Zij vormden ook een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer. Daarmee was die observatie echter nog niet zonder meer onrechtmatig. Van een onrechtmatige inbreuk op de privacy kan in beginsel niet worden gesproken indien de observatie en de vastlegging daarvan bleef binnen de ruimte die de Wbp daarvoor bood. In dat geval is sprake van een inbreuk die wordt gelegitimeerd door de wet.

Het bureau is een particulier onderzoeksbureau op basis van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Het heeft als zodanig een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en beschikt ook over een Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarom is op het werk van dit bureau van toepassing de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus die als bijlage is opgenomen in de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

Over een dergelijke code bepaalt artikel 25 van de Wbp dat organisaties die voornemens zijn een gedragscode vast te stellen het College Bescherming Persoonsgegevens (later de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen verzoeken om te verklaren dat de in die code opgenomen regels een juiste uitwerking vormen van de wet of van andere wettelijke bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een dergelijke verklaring aan dit bureau afgegeven.

Privacygedragscode

Als het door het bureau verrichte onderzoek in overeenstemming is met deze privacygedragscode dan is er dus in beginsel geen sprake van een onrechtmatige inbreuk op de privacy.

Het argument dat het onderzoek was verricht zonder toestemming van mevrouw faalde omdat die toestemming niet vereist is als zich een van de andere in artikel 8 Wbp genoemde gronden voordoet. Artikel 34 Wbp voorziet ook uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat – zoals ook in dit geval is gebeurd – de betrokkene pas achteraf wordt geïnformeerd over de gegevensverwerking. Daarbij moet worden opgemerkt dat een observatie in het algemeen ook zinloos zal zijn als daarvoor eerst de toestemming van de betrokkene moet worden gevraagd.

Binnen de grenzen

Al met al was het hof van oordeel dat de observatie in dit geval heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de Privacygedragscode en met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij werd het volgende in aanmerking genomen:

– Het contact tussen de vrouw en de werkgever was verstoord. Gesprekken over haar re-integratie vonden niet of alleen in een conflictueuze sfeer plaats. Daardoor ontbrak een basis voor een gesprek tussen de werkgever en de vrouw over de vraag of zij ook andere werkzaamheden verrichtte;
– De observatie had feitelijk maar een halve dag plaatsgevonden;
– De tuin van de vrouw – zowel het privégedeelte als het gedeelte dat zij gebruikte voor haar theetuin – was zichtbaar vanaf de openbare weg;
– Voor zover er observaties zijn gedaan van handelingen van de vrouw in de theetuin en daarvan opnamen zijn gemaakt, ging het om waarnemingen in de openbare ruimte;
– Opnamen van activiteiten van de vrouw in het privégedeelte van haar tuin (in het bijzonder de veegwerkzaamheden) vonden niet plaats in een besloten gedeelte van de tuin waar de vrouw onbespied kon zijn, maar in de open, ook voor een voorbijganger waarneembare ruimte;
– Voor de observaties die zijn gedaan en de opnamen die zijn gemaakt waren geen bijzondere kunstgrepen gebruikt. Zij werden verricht vanuit een geparkeerde auto. Dat daarbij gebruik was gemaakt van een camera met zoommogelijkheid kon niet als een bijzondere kunstgreep worden beschouwd. Daarmee was niets vastgelegd dat niet ook met het blote oog vanaf de openbare weg waarneembaar was;
– De gemaakte foto’s die in het rapport waren opgenomen dienden in redelijkheid het onderzoeksbelang (om te achterhalen of de vrouw ook andere werkzaamheden verrichtte en of die werkzaamheden wel in overeenstemming waren met haar hernia). De kwalificatie “oneervol” die de vrouw gaf aan enkele foto’s waarop zij van achteren en in gebogen positie te zien is, werd objectief bezien niet gedeeld. Bovendien gold ook voor deze foto’s dat zij in redelijkheid het onderzoeksbelang dienden;
– Het bureau had over zijn bevindingen in neutrale toon gerapporteerd. Kwalificaties of waardeoordelen kwamen niet voor in het rapport.

Niet onrechtmatig

Het onderzoek is dan ook niet onrechtmatig zodat het bureau niet aansprakelijk is ten opzichte van de vrouw.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Weten wat BSA voor u kan betekenen?